Siteregels en disclaimer

Embleem-De-Maas-webOm een goede organisatie van deze WSV De Maas - Venlo website te garanderen, vragen wij iedereen om zich te houden aan onderstaande siteregels - gedragscode en disclaimer. Door gebruik te maken van deze WSV De Maas - Venlo website verklaart men zich akkoord met deze regels en alle consequenties die daaruit voortvloeien. Over de beslissingen van het bestuur van de WSV De Maas - Venlo en de webmaster kan op de website niet gecommuniceerd of gediscussieerd worden. De webmaster heeft het recht om, naargelang de situatie, een onderwerp te verwijderen of zelfs een bezoeker te bannen.

Bij vragen of problemen kan het bestuur van de WSV De Maas - Venlo of de webmaster via e-mail benaderd worden.

Technische site-specificaties

HTML5 en CSS3Deze site is HTML5 en CSS3 geoptimaliseerd voor een schermresolutie van minimaal 1280 x 800 pixels en de volgende browsers:

 • Internet Explorer 9 en hoger (voor Windows);
 • Firefox 7 en hoger (voor Linux, Windows en MacOS X);
 • Chrome 14 en hoger;
 • Safari 5 en hoger (voor MacOS X en Windows);
 • Opera 11 en hoger;
 • Mobile Safari 3.2 en hoger;
 • Opera Mobile 5 en hoger;
 • Android 2.1 en hoger.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de WSV De Maas Venlo website dien je te beschikken over een Flash plugin en Adobe Acrobat Reader. Ook moeten cookies en javascripts worden toegestaan en moet up-to-date zijn bijgewerkt.

Siteregels - gedragscode

1. Taalgebruik op de website

1.1. Verzorg je berichten, besteed aandacht aan grammatica en spelling. De voertaal is Nederlands op deze WSV De Maas - Venlo website. Spelfouten kunnen achteraf worden gecorrigeerd door middel van de "edit" functie. Slecht taalgebruik wordt door bezoekers als bijzonder storend ervaren. Gebruik leestekens en zorg voor een duidelijke alinea indeling als je lange berichten post;

1.2. Gebruik terminologie die alle bezoekers kunnen volgen, en doe moeite om een bepaald begrip welke mensen niet begrijpen extra uitleg te geven;

1.3. Zet geen volledige woorden in hoofdletters, dit wordt op het internet aangezien als schreeuwen en wordt niet getolereerd. Ook overdreven gebruik van uitroeptekens, vraagtekens, smilies, kleuren of de andere (te nadrukkelijke) opmaakmogelijkheden van de website zijn uit den boze en maken het lezen van de berichten alleen maar moeilijker;

1.4. Wees voorzichtig wat je (over anderen) zegt. Als een bericht is geplaatst, kan in principe iedereen het lezen.

2. Een bericht, activiteit of medium plaatsen

Vuistregel: Plaats berichten die waarheidsgetrouw, relevant, informatief en duidelijk zijn;

2.1. Zorg dat je een bericht plaatst onder het juiste onderwerp en met de juiste titel. Dat bespaart de webmaster veel werk en zorgt ervoor dat bezoekers alle informatie snel kunnen bereiken, respecteer daarbij dus de bestaande logische menu en galery indeling;

2.2. Zorg ervoor dat de titel van het bericht veel over het bericht zelf vertelt. Geen titels zoals "Ik heb een oplossing" of "ik zoek xxxxxx" dus. Duidelijkheid staat voorop;

2.3. Controleer eerst of je bericht al niet eerder werd geplaatst. Dat kan door gebruik te maken van de uitgebreide zoekmogelijkheden van de website. Dubbele berichten worden onherroepelijk verwijderd;

2.4. Leg duidelijk uit wat je precies bedoeld. Ook is het vaak erg handig als je extra achtergrondinformatie vermeldt;

2.5. Deel je kennis! Het is ongepast om alleen maar hulp te vragen en nooit hulp te geven;

Vuistregel: Gebruik dezelfde taal als diegene die je zou hanteren als je van persoon tot persoon met een onbekende een gesprek voert;

3. Registreren

3.1. Het is voor niet-geregistreerde gebruikers alleen mogelijk om berichten te lezen. Vooralsnog kunnen alleen WSV De Maas - Venlo bestuursleden en de webmasters een nieuw bericht aanmaken (ingeven); ook alleen bestuursleden en de webmaster kunnen deze berichten dan wijzigen/goedkeuren en dan ook daadwerkelijk publiceren waardoor ze pas leesbaar worden door de bezoekers (zie 4. Publiceren);

4. Publiceren

4.1. Het WSV De Maas - Venlo-bestuur en de webmaster heeft de uiteindelijke publicatie verantwoordelijkheid over alle inhoud en maken daarbij gebruik van het CMS-systeem (Content Management System) van deze website door te bepalen of iets, dat door een auteur is ingegeven, ook daadwerkelijk gepubliceerd wordt (al-dan-niet na aanpassingen/correcties of toevoegingen), in welke periode (begin- en eindmoment) en de plaats ('normale' categorie, in de evenementen agenda en/of ook op de voorpagina, etc.).

5. Sancties

5.1. Bij het overtreden van de hierboven opgesomde regels kunnen onderstaande sancties worden opgelegd:

5.1.1. In eerste instantie zullen de desbetreffende berichten verwijderd worden en zal de overtreder (mits bekend) via een privé-bericht een waarschuwing ontvangen;

5.1.2. Wanneer de overtreder na 2 waarschuwingen nog steeds de regels overtreedt, zal hij niet meer mogen inloggen op de website of zelfs niet meer deze website kunnen bezoeken doordat zijn IP-adres ge-'banned' wordt;

6. Aansprakelijkheid

WSV De Maas - Venlo-leden die andere WSV De Maas - Venlo-leden helpen, WSV De Maas - Venlo-leden die bijdragen maken en aanleveren voor publicatie op deze website of WSV De Maas - Venlo-leden die activiteiten organiseren doen dit op vrijwillige basis. Bezoekers of WSV De Maas - Venlo-leden die een beroep doen op andere WSV De Maas - Venlo-leden doen dit te allen tijde voor eigen risico.

6.1. De informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de informatie onverhoopt onjuist, incompleet of verouderd zijn. Daarom zijn aan de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld géén rechten te ontlenen.

6.2. Gebruik van deze website is geheel voor risico van de bezoeker. De WSV De Maas - Venlo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van bezoekers van deze website, die op welke wijze dan ook, door het gebruik van deze website, het bekijken van deze website of het downloaden van bestanden van deze website veroorzaakt is.

6.3. Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de WSV De Maas - Venlo liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de WSV De Maas - Venlo. De WSV De Maas - Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze (externe) websites of bronnen. De WSV De Maas - Venlo geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

6.4. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar de webmaster.

7. Google Analytics

7.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Gebruik van "Cookie" bestandsfuncties

8.1 De WSV De Maas - Venlo behoudt zich het recht voor informatie op een gebruikerscomputer op te slaan in de vorm van een "cookie" of gelijksoortig bestand om de site aan de voorkeuren van de gebruiker aan te passen. Deze mogelijkheid wordt expliciet geboden in de recente nieuwe Cookieswet wetgeving zoals geformuleerd door de 2ekamer op 21 en 22 juni 2011 (zie '32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen', artikel 11.7a, Uitzondering in het derde lid: 'Cookies kunnen een legitiem en nuttig hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat de dienstverlening via internet naar behoren functioneert. Deze functie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de door de gebruiker zelf gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een site (zoals de taal) worden «onthouden» bij het browsen binnen het bezochte internetdomein en bij herhaald bezoek aan dit domein. Deze cookies worden alleen geplaatst en gelezen door de website (het domein) die de gebruiker zelf bezoekt. Er zijn met andere woorden situaties waarin de technische opslag of toegang tot gegevens inherent is aan de toegepaste techniek voor de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk: zonder deze technische opslag of toegang tot gegevens, is communicatie met gebruik van voorkeuren en instellingen niet mogelijk dan wel uitermate moeilijk.').

9. Privacyverklaring

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

WSV de Maas Venlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  WSV de Maas Venlo  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en WSV de Maas Venlo deze respecteren.

 Indien u na het doornemen van onze  Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen,  kan dit via de contact link op deze site.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Dislaimer

Alle informatie op deze WSV De Maas - Venlo website is met zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. WSV De Maas - Venlo kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens.

Op alle op deze WSV De Maas - Venlo site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en/of gebruikers van deze WSV De Maas - Venlo website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. De WSV De Maas - Venlo is dan ook niet aansprakelijk voor op deze website geplaatste informatie zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, mededelingen over examendata, kosten examens, inschrijfprocedures, voorlopige c.q. definitieve correctiemodellen, functieprofielen en/of de gevolgen van handelingen die op basis van de op deze website vermelde informatie zijn verricht.

Real time web analytics, Heat map tracking