Meer Maas meer Venlo

De WeerdsprongEr zijn ontwikkelingen betreffende het verplaatsen van de Jachthaven, al zijn ze nog niet al te concreet. Wil je er iets meer over weten, klik dan op de volgende link:   Startdocument_HWBP_MIRT-verkenning   en/of  http://www.meermaasmeervenlo.nl/

Wil je de laatste stand van zaken inzien, klik dan op de volgende link en je komt terecht in een verslag hierover: MIR-Verslag stand van zaken aug. 2018.pdf

Verkenning Meer Maas Meer Venlo vertraaqd

Eerder heeft u aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden over het Project Meer Maas Meer Venlo.Hierbij bericht ik u dat er vertraging is opgetreden in het project. Ik zal de achtergrond daarvan toelichten en ook het vervolg schetsen.     

Eind juni jl. stelde de gemeenteraad van Venlo de Kadernota vast. Tegen de achtergrond van de actuele financiële situatie bij de gemeente Venlo werd daarbij tevens het besluit genomen dat alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen, in verband met het risicoprofiel daarvan, ter heroverweging kunnen worden aangeboden aan de raad.Het college heeft alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen daarop nog eens goed tegen het licht gehouden.

Prioriteit van het college is om voldoende grip krijgen op de risico’s waar de gemeente Venlo voor staat.In deze afweging wordt ook de positie van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo betrokken. Venlo heeft haar partners in het project Meer Maas Meer Venlo hier inmiddels over geïnformeerd. Gezamenlijk is vastgesteld dat dit ertoe leidt dat het project Meer Maas Meer Venlo tijdelijk ‘on hold’ staat. Definitieve besluitvorming over de rol van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo is aan de raad. Deze zal in november, in het kader van de Begrotingsbehandeling, daarover een besluit nemen. Het college zal een en ander voorbereiden zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.Het project bevindt zich in de ‘verkenningsfase’. Eerder is aangekondigd dat daartoe in de komende tijd de verschillende mogelijke oplossingen en alternatieven verder in beeld zouden worden gebracht. Daarbij zou de omgeving weer nadrukkelijk gevraagd worden om mee te denken. Gezien de aanstaande besluitvorming door de raad wordt de voor dit najaar aangekondigde uitwerking van oplossingen en alternatieven met partners en omgeving opgeschort. Na de besluitvorming door Venlo zullen de partners in het project zich eind dit jaar buigen over het vervolg. Verdere berichtgeving hierover verwachten wij begin 2019 te kunnen geven.

In het voorjaar van dit jaar werd de formele aftrap gegeven voor de m.e.r. procedure, met het (voor inspraak) ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).De projectorganisatie legt momenteel de laatste hand aan de beantwoording van de ingekomen vragen en opmerkingen. De indieners krijgen daarover, zoals reeds aangekondigd, dit najaar persoonlijk bericht. De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo is beschikbaar voor informatie en beantwoording van vragen over het project.

Met vriendelijke groet,Kaat AppelmanProjectdirecteur Verkenning Meer Maas Meer Venlo

Alle informatie over het project is terug te vinden op de website: www.meermaasmeervenlo nl

Real time web analytics, Heat map tracking