Nieuws over Verplaatsing Jachthaven

Ut-Veerke-pendelbootIn de nieuwsbladen verschijnen geregeld artikelen die hierop betrekking hebben. We gaan ze verzamelen en voor u beschikbaar stellen. 

Wilt u nog meer weten over toekomstplannen etc., dan kunt u dit vinden in het volgende lijvige document (boekje):  pdf Notitie (44.17 MB) pdf Kansrijke Perspectieven (44.17 MB)           jachthaven-verplaatst

Nog geen zekerheid in 2018 over verplaatsing, zie het verslag van de MER:  3302_advies_reikwijdte_en_detailniveau.pdf

U kunt meer te weten komen via de volgende link naar de website van de commissie MER:   Toekomstschets Maasoever Venlo-Velden

Maasoevers

Rijkswaterstaat

Beste watersporter/ster,

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.

Speciaal voor de recreatievaart zijn er flyers gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Onder de links beneden treft u de in 2015 geactualiseerde nederlandse versie aan. Tevens is er nu ook een aktuele 2016 Duitstalige versie beschikbaar. 

Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden.   2015 Maasoevers        2016 Maasufer

Met vriendelijke groet,

Corinne Aquarius
Communicatieadviseur herinrichting Maasoevers
en -uiterwaarden

Meer Maas meer Venlo

Meer Maas Meer VenloEr zijn ontwikkelingen betreffende het verplaatsen van de Jachthaven, al zijn ze nog niet al te concreet. Wil je er iets meer over weten, klik dan op de volgende link:   Startdocument_HWBP_MIRT-verkenning   en/of    http://www.meermaasmeervenlo.nl/

Wil je de laatste stand van zaken inzien, klik dan op de volgende link en je komt terecht in een verslag hierover:  MIR-Verslag stand van zaken aug. 2018.pdf

Verkenning Meer Maas Meer Venlo vertraaqd

Eerder heeft u aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden over het Project Meer Maas Meer Venlo.

Hierbij bericht ik u dat er vertraging is opgetreden in het project. Ik zal de achtergrond daarvan toelichten en ook het vervolg schetsen.     

Eind juni jl. stelde de gemeenteraad van Venlo de Kadernota vast. Tegen de achtergrond van de actuele financiële situatie bij de gemeente Venlo werd daarbij tevens het besluit genomen dat alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen, in verband met het risicoprofiel daarvan, ter heroverweging kunnen worden aangeboden aan de raad.

Het college heeft alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen daarop nog eens goed tegen het licht gehouden.

Prioriteit van het college is om voldoende grip krijgen op de risico’s waar de gemeente Venlo voor staat.

In deze afweging wordt ook de positie van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo betrokken.

Venlo heeft haar partners in het project Meer Maas Meer Venlo hier inmiddels over geïnformeerd.

Gezamenlijk is vastgesteld dat dit ertoe leidt dat het project Meer Maas Meer Venlo tijdelijk ‘on hold’ staat.

Definitieve besluitvorming over de rol van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo is aan de raad. Deze zal in november, in het kader van de Begrotingsbehandeling, daarover een besluit nemen.

Het college zal een en ander voorbereiden zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.

Het project bevindt zich in de ‘verkenningsfase’. Eerder is aangekondigd dat daartoe in de komende tijd de verschillende mogelijke oplossingen en alternatieven verder in beeld zouden worden gebracht.

Daarbij zou de omgeving weer nadrukkelijk gevraagd worden om mee te denken.

Gezien de aanstaande besluitvorming door de raad wordt de voor dit najaar aangekondigde uitwerking van oplossingen en alternatieven met partners en omgeving opgeschort.

Na de besluitvorming door Venlo zullen de partners in het project zich eind dit jaar buigen over het vervolg. Verdere berichtgeving hierover verwachten wij begin 2019 te kunnen geven.

In het voorjaar van dit jaar werd de formele aftrap gegeven voor de m.e.r. procedure, met het (voor inspraak) ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

De projectorganisatie legt momenteel de laatste hand aan de beantwoording van de ingekomen vragen en opmerkingen.

De indieners krijgen daarover, zoals reeds aangekondigd, dit najaar persoonlijk bericht.

De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo is beschikbaar voor informatie en beantwoording van vragen over het project.

Met vriendelijke groet,

Kaat Appelman

Projectdirecteur Verkenning Meer Maas Meer Venlo

Alle informatie over het project is terug te vinden op de website: www.meermaasmeervenlo nl

Real time web analytics, Heat map tracking