Maasoevers

Rijkswaterstaat

Beste watersporter/ster,

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.

Speciaal voor de recreatievaart zijn er flyers gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Onder de links beneden treft u de in 2015 geactualiseerde nederlandse versie aan. Tevens is er nu ook een aktuele 2016 Duitstalige versie beschikbaar. 

Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden.   2015 Maasoevers        2016 Maasufer

Met vriendelijke groet,
Corinne Aquarius
Communicatieadviseur herinrichting Maasoevers
en -uiterwaarden

Scheepsbewegingen over de hele wereld

ScheepsbewegingenWil je de scheepsbewegingen van alle bekend staande schepen over de hele wereld kunnen volgen, neem dan eens een kijkje op de volgende website.
Ook uw schip kan in deze lijst opgenomen worden indien u zich hiervoor aanmeld en de juiste apparatuur aan boord heeft.
Hier kun je uitgebreide informatie vinden over zowat alle zaken die de (beroeps)vaart betreffen.
Op deze startpagina links beneden, zijn de AIS scheepsbewegingen rondom de haven van WSV De Maas weergegeven.

Meer Maas meer Venlo

De WeerdsprongEr zijn ontwikkelingen betreffende het verplaatsen van de Jachthaven, al zijn ze nog niet al te concreet. Wil je er iets meer over weten, klik dan op de volgende link:   Startdocument_HWBP_MIRT-verkenning   en/of  http://www.meermaasmeervenlo.nl/

Wil je de laatste stand van zaken inzien, klik dan op de volgende link en je komt terecht in een verslag hierover: MIR-Verslag stand van zaken aug. 2018.pdf

Verkenning Meer Maas Meer Venlo vertraaqd

Eerder heeft u aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden over het Project Meer Maas Meer Venlo.Hierbij bericht ik u dat er vertraging is opgetreden in het project. Ik zal de achtergrond daarvan toelichten en ook het vervolg schetsen.     

Eind juni jl. stelde de gemeenteraad van Venlo de Kadernota vast. Tegen de achtergrond van de actuele financiële situatie bij de gemeente Venlo werd daarbij tevens het besluit genomen dat alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen, in verband met het risicoprofiel daarvan, ter heroverweging kunnen worden aangeboden aan de raad.Het college heeft alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen daarop nog eens goed tegen het licht gehouden.

Real time web analytics, Heat map tracking